Arbitraż

Biorąc pod uwagę fakt, że arbitraż i negocjacje są ważnymi elementami nie tylko sztuki prawniczej lecz przede wszystkim działalności gospodarczej wielu przedsiębiorstw, nasza Kancelaria zbudowała bogate doświadczenie w tego typu działalności.

Zapewniamy obsługę i wsparcie w toku każdego rodzaju postępowania arbitrażowego i negocjacji. Jesteśmy szczególnie wykwalifikowani w działaniach związanych z aktywnością gospodarczą i handlową.

Prawo cywilne oraz doradztwo w zakresie umów

Klienci szukający doraźnej pomocy prawnej znajdą w naszej Kancelarii efektywną i fachową pomoc. Pracuje u nas zespół prawników wyspecjalizowanych w prawie zobowiązań, w związku z czym jesteśmy w stanie świadczyć wysokiej jakości usługi w zakresie tworzenia lub nadzorowania projektowania różnego typu umów cywilnoprawnych, zarówno między podmiotami krajowymi jak i międzynarodowymi.

Wspomagamy wszelkiego typu aktywność gospodarczą między przedsiębiorstwami, regulowaną rozmaitymi porozumieniami czy umowami w przedmiocie sprzedaży towarów i usług, przedsięwzięć inwestycyjnych i współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami państwa.

Posiadamy bogate doświadczenie zarówno w samodzielnym reprezentowaniu Klienta i jego interesów w kontaktach z innymi przedsiębiorcami i podmiotami publicznymi jak i we współpracy z już istniejącymi działami prawnymi naszych Klientów, wspierając je naszą wiedzą i doświadczeniem

Prawo gospodarcze

Zapewniamy wyczerpującą obsługę prawną w zakresie prawa spółek dla firm działających w różnorodnych sektorach. Nasi prawnicy zajmują się wszelkimi aspektami związanymi z każdym etapem działalności spółek, kwestiami związanymi z funkcjonowaniem organów zarządzających, wspólników, akcjonariuszy czy prokurentów, a także wszelkimi innymi kwestiami mogącymi powstać w toku działalności przedsiębiorstwa jako podmiotu gospodarczego.

Zajmujemy się planowaniem, negocjacją i ostatecznym tworzeniem umów wszelkich typów spółek, kontraktów handlowych, zarówno dla Klientów krajowych jak i zagranicznych. Wspomagamy zagranicznych przedsiębiorców w działalności gospodarczej na terenie Polski poprzez przygotowanie i nadzór nad wykonaniem wszelkich typów kontraktów. Zapewniamy bezpieczeństwo codziennego obrotu prawnego przedsiębiorców, w każdej chwili służąc fachową doradą i wsparciem w sprawach gospodarczych, cywilnych, pracowniczych, podatkowych i karnych.

Wspieramy procesy decyzyjne Zarządów spółek opiniami prawnymi i sugerujemy gotowe rozwiązania w konkretnych przypadkach. Każdy nowy problem traktujemy jako nowe wyzwanie, wspomagając zarządzanie przedsiębiorstwami naszą wiedzą i doświadczeniem. Reprezentujemy naszych Klientów i ich interesy na wszelkich etapach funkcjonowania umów i zobowiązań, począwszy od ich tworzenia aż do wykonania, również w toku postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Prawo karne

W szerokim wachlarzu oferowanych usług prawnych, tutejsza Kancelaria świadczy także fachową pomoc prawną w przedmiocie obrony w postępowaniach karnych.

Obrona dotyczy wszelkich czynności prawnych w szeroko rozumianym postępowaniu karnym powszechnym i skarbowych - poczynając od postępowania przygotowawczego przed organami ścigania i nadzorujące jej właściwą rzeczowo i miejscowo Prokuraturą, przez czynności procesowe przed właściwym rzeczowo i miejscowo Sądem po przygotowanie oraz popieranie dopuszczalnych procedurą karną środków odwoławczych. Prawnicy Kancelarii zapewniają ewentualną pomoc podczas wykonywania orzeczonej kary wyrażającą się podejmowaniem wszelkich czynności związanych bieżącą ochroną prawną skazanych, względnie osób poddanych okresowi próby, oferują wsparcie w korzystaniu z praw osób skazanych przez pomoc w odraczaniu i zastosowaniu przerw wykonania kary pozbawienia wolności, aż po konstruowanie i popieranie wniosków o zastosowanie prawa łaski.

Prawo podatkowe

Uwzględniając niezwykłą wagę problematyki podatkowych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej świadczymy wszelkiego rodzaju pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa podatkowego.

Prawo podatkowe z uwagi na swój specyficzny charakter jest dziedziną prawa z reguły nie mieszczącą się w kanonie usług tradycyjnie oferowanych przez Kancelarie Prawnicze. Z uwagi jednak na doniosłość tegoż zagadnienia nasza Kancelaria na bieżąco monitoruje szybko zmieniający się stan prawny, a to celem zapewnienia obsługiwanym przez nas podmiotom kompleksowej obsługi prawnej, także w odniesieniu do wszelkiego rodzaju postępowań podatkowych prowadzonych zarówno przez Urzędy Skarbowe, jak i Urzędy Kontroli Skarbowej. Prawnicy Kancelarii Sevexim® posiadają doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców względem organów podatkowych, wielokrotnie występując w ich obronie przed Izbami Skarbowymi oraz przed Sądami Administracyjnymi. Kancelaria ściśle współpracuje także z nowo utworzoną organizacją - Stowarzyszeniem pn. Związek Podatników RP, ujawniając i piętnując przypadki najbardziej drastycznego naruszenia prawa przez organy skarbowe.

Prawo pracy

Prawo pracy nie należy w Polsce do łatwych zagadnień, dlatego też jest to dziedzina w której bardzo często świadczymy pomoc prawną nie tylko Klientom instytucjonalnym, lecz również osobom fizycznym.

Zapewniamy bieżącą obsługę przedsiębiorstw w zakresie wszelkich spraw z zakresu prawa pracy, tworzenia umów, negocjacji z pracownikami, dochodzenia roszczeń czy wreszcie reprezentowania w toku postępowania sądowego. Reprezentujemy również roszczenia pracowników. Wspieramy codzienną działalność naszych Klientów służąc fachowymi poradami i opracowując wszelkiego typu opinie prawne w interesującym naszych Klientów przedmiocie, wskazując możliwe do zastosowania, praktyczne rozwiązania a nie jedynie teoretyczne rozważania.

Osobom fizycznym proponujemy reprezentowanie przed pracodawcą i w toku postępowania sądowego, chroniąc należne im prawa pracownicze. Na każdym etapie staramy się zapewnić jasność i przejrzystość naszych usług także dla osób nie czujących się pewnie na gruncie prawnym.

Prawo rodzinne i prawo spadkowe

Zespół Kancelarii posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych (min. alimenty, rozwody, władza rodzicielska, kontakty z dziećmi), jak również spraw spadkowych oraz związanych z podziałem majątków wspólnych. Mając świadomość, że są to spawy często skomplikowane związane z dużym stresem po stronie naszych Klientów staramy się działać zawsze sprawnie oraz dążyć, o ile jest to możliwe w danej sytuacji, do wypracowania kompromisu pomiędzy skonfliktowanymi stronami. W przypadku postępowań sądowych dotyczących wyżej wymienionych spraw dostosowujemy się do oczekiwań Klientów oraz zawsze dokładnie wyjaśniamy procedury oraz mechanizmy rządzące tego typu sprawami. Przede wszystkim zależy nam na satysfakcjonującym Państwa rozwiązaniu przy jak najmniejszym stresie związanym ze sprawą.

Prowadzimy sprawy dotyczące: rozwodu, alimentów (podwyższenie oraz obniżenie), kontaktów z dziećmi, podziału majątku wspólnego, ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej, ustanowienia separacji, ubezwłasnowolnienia, uzyskania zezwolenia na dokonanie czynności prawnej w związku z zarządem majątkiem małoletniego, dziedziczenia ustawowego, testamentów oraz zapisów windykacyjnych, podziału majątku spadkowego, stwierdzenia nabycia spadku (sądowego oraz za pośrednictwem notariusza), odrzucenia spadku lub przyjęcia go z dobrodziejstwem inwentarza.