Obowiązek informacyjny (RODO)

Szanowni Państwo, podjęcie kontaktu z nami jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osobowych (RODO) z późniejszymi zmianami. Poniżej znajdują się informacje o tym w jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane osobowe.

§ 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest adwokat Krzysztof Seweryn prowadzący Kancelarię Adwokacką Sevexim przy ulicy Józefitów 10/7 w Krakowie, adres e-mail: sekretariat.seweryn@sevexim.pl.

§ 2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Administrator zapewnia, że czynności wykonywane w zawiązku z przetwarzaniem i zabezpieczeniem danych osobowych są zgodne z Polityką Bezpieczeństwa Informacji (do wglądu w siedzibie Kancelarii) oraz odpowiednimi przepisami prawa.

§ 3. Zgodnie z art. 6 ustawy z 26 maja 1982r Prawo o Adwokaturze dane osobowe przetwarzane w Kancelarii Adwokackiej SEVEXIM Adwokata Krzysztofa Seweryna a uzyskane w związku z udzieleniem pomocy prawnej przez adwokata, objęte są tajemnicą adwokacką. W zakresie przetwarzania danych pozyskanych w związku z wykonywaniem czynności objętych tajemnicą adwokacką Administrator stosuje się do wskazanych powyżej przepisów dotyczących zachowania tajemnicy zawodowej.

§ 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w takim zakresie jaki jest niezbędny w celach związanych z wykonywaniem zawodu adwokata na podstawie zawartej i wykonywanej umowy. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy nie dłuższy niż jest to niezbędne do wykonania umowy, oraz do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilno-prawnych w tym postępowania egzekucyjnego (art. 5,6 ust.1pkt e,f RODO)oraz celu archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie Art. 6 ust.1 lit. c RODO do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

§ 5. Administrator danych nie przekazuje osobom, których dane dotyczą, informacji w której dane te muszą zostać poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej (art. 14 ust 5 pkt d RODO).

§ 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być pracownicy i współpracownicy Administratora oraz podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych, organy państwowe i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

§ 7. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy do okresu ich przydatności do celów do których zostały zebrane.

§ 8. Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia informacji na kierowane wnioski.

§ 10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje.